Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2020

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi r. szk. 2020/2021

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

1. Stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności.

2. Prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej.

3. Prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży.

4. Gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku.

5. Sporządzania biznesplanu.

 

W RAMACH KWALIFIKACJI EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

1. Prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.

2. Sporządzania dokumentacji kadrowej.

3. Prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi.

4. Rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.

5. Prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.

6. Prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych.

7. Prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

 

Perspektywy absolwenta.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może zostać zatrudniony w:

 • bankach;
 • urzędach miasta;
 • urzędach skarbowych;
 • biurach rachunkowych;
 • oddziałach i jednostkach terenowych ZUS;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, które w ramach własnych struktur zatrudniają ekonomistów do biur, działów finansowo-księgowych, zaopatrzenia, zbytu, kadr i płac, marketingu, itp.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

INNOWACJA PRAWNO-FINANSOWA

Cele innowacji:

 • poszerzenie możliwości wyboru przyszłego zawodu,
 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, gospodarczego oraz prawa pracy,
 • poszerzenie branżowych umiejętności językowych o terminologię prawniczą,
 • nabycie umiejętności wyszukiwania przepisów prawnych i ich interpretowania,
 • zapoznanie z podstawami zarządzania finansami przedsiębiorstw, finansami publicznymi, finansami ubezpieczeń, a także finansami gospodarstw domowych,
 • wprowadzenie do rynku kapitałowego,
 • zapoznanie z instytucjami rynku kapitałowego,
 • poznanie instrumentów rynku kapitałowego (akcje i obligacje oraz prawa z nimi związane),
 • nabycie praktycznej umiejętności inwestowania na giełdzie poprzez udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, przybliżenie specyfiki pracy doradcy podatkowego, doradcy finansowego, maklera giełdowego, brokera reasekuracyjnego.

 

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych: „innowacja” (program autorski), na lekcjach kształcenia zawodowego w zakresie teoretycznym oraz praktycznym i języka angielskiego zawodowego w zakresie rozszerzonym o słownictwo z zakresu prawa i finansów.

TECHNIK HOTELARSTWA

 

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI HGT. 03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

1. Utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim.

2. Przygotowywania i podawania śniadań.

3. Organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

1. Rezerwacji usług hotelarskich.

2. Obsługi gości w recepcji.

 

Perspektywy absolwenta.

Absolwent może zostać zatrudniony w:

 • obiektach noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.);
 • recepcji;
 • spa & wellness;
 • dziale gastronomicznym;
 • dziale organizacji konferencji i spotkań biznesowych;
 • biurach podróży;
 • agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej.

 

Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

 

INNOWACJA: event manager

Organizator eventów planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy rozrywkowe. Do jego obowiązków należy kompleksowe zorganizowanie imprezy rozrywkowej.

 

Innowacja ta jest dopełnieniem profilu zawodowego usług hotelarskich.

 

Cele innowacji:

 • poszerzenie możliwości wyboru zawodu,
 • przybliżenie specyfiki pracy event managera,
 • zapoznanie z zasadami tworzenia eventów,
 • doskonalenie umiejętności kalkulacji imprez,
 • poznanie technik negocjacji,
 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • zapoznanie z technikami rozwiązywania konfliktów,
 • poszerzenie wiedzy na temat typów klientów,
 • zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi
 • organizowania eventów.

 

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych „innowacja” (program autorski) oraz na lekcjach kształcenia zawodowego w zakresie teoretycznym oraz praktycznym i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym (specjalistyczna komunikacja - konwersacje).

 

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.

1. Projektowania imprez i usług turystycznych.

2. Zamawiania imprez i usług turystycznych.

 

W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

1. Prowadzenia informacji turystycznej.

2. Obsługi klientów korzystających z usług turystycznych.

3. Rozliczania usług i imprez turystycznych.

 

Perspektywy absolwenta.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie między innymi w:

 • biurach podróży;
 • agencjach turystycznych;
 • informacji turystycznej;
 • firmach transportowych prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych;
 • organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się promocją turystyki;
 • hotelach  jako animator czasu wolnego, rezydent;

 

Ponadto może pracować jako pilot/przewodnik turystyczny lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. 

 

INNOWACJA: steward/stewardessa. Zadania personelu pokładowego

Steward, stewardessa pracuje w samolotach i na statkach. Do ich obowiązków należy  obsługa pasażerów i zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i lotu.

Innowacja ta jest dopełnieniem profilu zawodowego usług turystycznych

 

Cele innowacji:

 • poszerzenie możliwości wyboru zawodu.
 • poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania portów lotniczych,
 • zapoznanie z istotą pracy personelu pokładowego,
 • zwiększenie zakresu branżowych umiejętności językowych,
 • przybliżenie specyfiki pracy na statku powietrznym,
 • utrwalenie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu,
 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • zapoznanie z asortymentem serwowanym na pokładach samolotów,
 • zapoznanie z podstawowymi technikami obsługi klienta,
 • zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi przewoźników lotniczych.

 

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych:  „innowacja” (program autorski), na lekcjach kształcenia zawodowego w zakresie teoretycznym oraz praktycznym,  wychowania fizycznego i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym (specjalistyczna komunikacja - konwersacje)

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań.

1. Oceny jakości surowca.

2. Przechowywania żywności.

3. Przygotowania produktów i stanowiska pracy.

4. Obsługi sprzętu gastronomicznego.

5. Przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów.

6. Wydawania dań.

 

W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

1. Oceniania jakości żywności.

2. Planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia.

3. Organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej.

4. Wykonywania usług gastronomicznych.

5. Ekspedycji potraw i napojów.

 

Perspektywy absolwenta.

Absolwent może zostać zatrudniony w:

 • restauracjach;
 • restauracjach hotelowych;
 • ośrodkach wczasowych;
 • gospodach regionalnych;
 • kawiarniach;
 • bistro;
 • nowoczesnych stołówkach pracowniczych;
 • stołówkach szkolnych, przedszkolach, żłobkach;
 • firmach cateringowych;
 • przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne.

 

Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie żywienia i usług gastronomicznych.

 

INNOWACJA: barista

Barista dobiera, przygotowuje i dekoruje różne rodzaje kawy z odpowiednich gatunków. Zna właściwości kawy i jej wpływ na organizm. Parzy kawę różnymi technikami.

Innowacja ta jest dopełnieniem profilu zawodowego technika żywienia i usług gastronomicznych.

 

Cele innowacji:

 • poszerzenie możliwości wyboru zawodu,
 • przybliżenie specyfiki pracy baristy,
 • zapoznanie z zasadami pracy za barem,
 • poznanie standardów i nabycie  umiejętności profesjonalnej obsługi klientów przy barze,
 • nabycie umiejętności profesjonalnego podejścia do klienta ,
 • nabycie umiejętności efektywnego parzenia i podawania kawy,
 • określenie struktury organizacyjnej baristy i obowiązków pracowników baru, 
 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • zapoznanie z technikami rozwiązywania konfliktów,
 • poszerzenie wiedzy na temat typów klientów,

 

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych „innowacja” (program autorski) oraz na lekcjach kształcenia zawodowego w zakresie teoretycznym oraz praktycznym i języka angielskiego (specjalistyczna komunikacja – konwersacje).