MISJA SZKOŁY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

"Przyszłość - to coś co staje się w nas dziś" Czesław Banach

Jesteśmy szkołą, która wyposaża każdego ucznia w wiedzę i umiejętności ogólne, społeczne i zawodowe pozwalające zrozumieć współczesny świat, znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i budować przyszłość dla siebie, swojej rodziny i społeczeństwa, w którym żyje.

Nasz absolwent:

Jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu i podjęcia kształcenia na studiach wyższych.
Rozwija swoje zdolności i zainteresowania.
Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem.
Jest samodzielny, sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji oraz twórczo rozwiązuje problemy, jakie napotka w życiu.
Umie nawiązywać pozytywne relacje społeczne.
Jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny.

Nasza szkoła (mocne strony):

Posiadamy bardzo dobrą lokalizację na terenie mapy edukacyjnej miasta i okolicy.
Umożliwiamy uczniom odniesienie sukcesu: matura, egzaminy zawodowe, konkursy, olimpiady, zawody sportowe i inne.
Oceniamy w sposób, który daje uczniowi nie tylko informację o jego poziomie wiedzy, ale także pozytywnie go motywuje.
Proponujemy bogata ofertę kształcenia odpowiadającą potrzebom rynku pracy.
Wzbogacamy i ulepszamy materialną bazę szkoły, aby kształcenie zawodowe i ogólne było na wysokim poziomie.
Nawiązujemy współpracę z instytucjami w kraju i za granicą, dzięki którym uczniowie zyskują bogatą wiedzę praktyczną, pogłębiają interkulturowe doświadczenia co pozwala im na sprawne poruszanie się na rynku pracy.
Dobrze przygotowujemy do zawodu poprzez organizowanie praktyk zawodowych w kraju i za granicą, realizację programów i projektów unijnych.
Wnioski z bieżącej pracy szkoły wykorzystujemy do poprawy efektów kształcenia, wychowania i opieki.
Dobrze współpracujemy z rodzicami naszych uczniów.
Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego.
Posiadamy dobrą, rozwijającą się kadrę dydaktyczną.
Dobrze organizujemy pracę wszystkich ogniw szkoły.
Tworzymy przyjazną atmosferę, w której uczeń czuje się bezpiecznie.
Dbamy o estetykę, czystość szkoły i jej otoczenia.
Wspieramy uczniów z trudnościami zdrowotnymi, społecznymi i edukacyjnymi.

Zmiany konieczne:

Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.
Poprawa kondycji fizycznej uczniów (ograniczenie ilości zwolnień z wychowania fizycznego, profilaktyka uzależnień - papierosy).
Poprawa wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Wymiana zużytego sprzętu dydaktycznego i wyposażenia w klasach i pracowniach.
Remont sanitariatów i łazienek przy sali gimnastycznej.
Dalsza poprawa estetyki szkoły (malowanie korytarzy, elewacja zewnętrzna szkoły, wymiana płytek na korytarzach, wymiana drzwi wejściowych)

Zagrożenia zewnętrzne:

Niż demograficzny.
Rozwój konkurencji.
Częste zmiany w prawie oświatowym.
Niskie nakłady finansowe ze strony organu prowadzącego.