ERASMUS + „ Z ERASMUSEM PO UMIEJĘTNOŚCI”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program: ERASMUS +   „ Z ERASMUSEM PO UMIEJĘTNOŚCI”
Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-023983
Czas trwania projektu: 01.10.2016 -31.05.2018 r.

Kraje odbywania stażu:
Włochy (Spoleto) – dwie grupy 18 osobowe. Jedna grupa - maj 2017, druga grupa -  maj 2018.

Portugalia (Barcelos)  – dwie grupy 18 osobowe. Jedna grupa - maj 2017, druga grupa -  maj 2018.

Docelowa liczba uczestników 72 osoby.

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” dla  uczniów Technikum nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi  w Jaworznie.

Cele projektu:

- odbycie przez uczestników zaplanowanych  i zrealizowanych w szkole zajęć przygotowania kulturowego, które zapoznają uczestników z krajami odbywania staży, a także przygotowania pedagogicznego, mające na celu przygotowanie stażystów do radzenia sobie z działaniem pod presją, w sytuacjach stresu wywołanego obcym środowiskiem, słabą znajomością języka, itp.;
- odbycie prze uczestników kursów językowych;
- zaliczenie szkolnej praktyki zawodowej;
- otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia kursu językowego poświadczających nowe umiejętności językowe;
- otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, wystawionych przez szkołę;
- otrzymanie przez uczestników reprezentujących zawody „gastronomiczne” certyfikatów odbycia „Corso HCCP” – szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP;
- otrzymanie  przez uczestników certyfikatów odbycia stażu, wystawionych przez organizacje partnerskie;
- otrzymanie przez uczestników projektu dokumentów Europass Mobilność;

Rezultaty miękkie to:

- zdobycie nowych  i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse uczestników na rynku pracy;
- poprawa kwalifikacji językowych;
- nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole;
- wzrost samooceny;
- zwiększenie motywacji do dalszej nauki;
- poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego;
- nabycie nowych umiejętności informacyjnych i komunikacyjnych;
- nabycie nowych umiejętności obsługi maszyn i urządzeń;
- podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych;
- wzrost tolerancji dla odmiennych zwyczajów i zachowań;
- wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania;
- nowe umiejętności nawiązywania kontaktów.
 
Materialne produkty realizacji projektu to:
 
- prezentacje omawiające projekt z różnych perspektyw;
- zbiór zdjęć wykonanych przez uczestników podczas staży;
- ewentualnie blogi stażystów;
- materiały zebrane w ramach ewaluacji projektu,

Projekt pozwoli uczestnikom zwiększyć szanse na zdobycie wysokich kwalifikacji – zawodowych, językowych i ogólnych – popartych doświadczeniem zawodowym,  jeszcze w trakcie nauki szkolnej. Staże ułatwią im stabilizację zawodową i życiową, pozwolą uwierzyć we własne siły.

 

PLANOWANE PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW

1. kurs języka włoskiego/portugalskiego z naciskiem na umiejętność prostego komunikowania się i naciskiem na słownictwo zawodowe – 60 godz. lekcyjnych dla każdej grupy wyjazdowej.

2.wykład o historii, kulturze, gospodarce i zwyczajach w kraju odbywania stażu

3.wykład o historii Unii Europejskiej i o programie Erasmus+.

4.zajęcia pedagogiczne, mające na celu przygotowanie stażystów do radzenia sobie z działaniem pod presją, w sytuacjach stresu wywołanego obcym środowiskiem, słabą znajomością języka.

5. spotkanie z przedstawicielem policji na temat prawnych aspektów pobytu za granicą, możliwych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

6. spotkanie na temat możliwych podczas pobytu na stażu kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, problemów, jakie mogą wtedy wyniknąć oraz sposobach unikania takich problemów, ewentualnie rozwiązywania ich.

7.kurs udzielania pierwszej pomocy.

9. dodatkowo uczestnicy zawodów gastronomicznych odbędą szkolenie wstępne w dziedzinie BHP  „Corso HCCP” .

Zajęcia przygotowawcze rozpoczną się po zakończeniu rekrutacji. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły, w trybie pozalekcyjnym, bez szkody dla normalnych zajęć szkolnych.