Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie przystąpił do projektu FALOCHRON program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2017

finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych.

Program został opracowany na podstawie Programu Falochron dla Województwa Dolnośląskiego w ścisłej  współpracy z autorem FALOCHRONU – dr hab. Jackiem Kurzępą, prof. SWPS Wrocław, socjologiem młodzieży.

Projekt programu opracowano na podstawie książki: Jacek Kurzępa. Falochron. Zintegrowany program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Agencja Wydawnicza Argi s.c., Wrocław2006.

Informacja o projekcie  FALOCHRON  program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Falochron dotyczy  profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt opracowano na podstawie Programu Falochron dla Województwa Dolnośląskiego w ścisłej  współpracy z autorem Falochronu –  dr hab. Jackiem Kurzępą, prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który jednocześnie jest konsultantem i ekspertem w realizowanym projekcie.  

Falochron jest pomyślany jako projekt profilaktyczny polegający na nakładaniu  na jednostkę, rozmaitych podobnych do stref falochronu- wzmocnień - przeciwko przeciwnościom losu. Wzmocnieniem jest wiedza o zagrożeniach i czynnikach ryzyka w środowisku oparta na diagnozie, wiedza na temat czynników chroniących oraz spójne, systemowe działania wychowawcze i profilaktyczne na terenie szkoły. 

Dlatego projekt Falochron kładzie nacisk  na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu, wzmacnianiu czynników chroniących. Zakłada w ramach działań programowych, w tym o charakterze szkoleniowym, szeroką analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka. 

Skuteczne działanie wymaga rozpoznania istniejących, specyficznych dla danego środowiska   przyczyn problemów, co  powinno przekładać się na tworzenie modeli korygujących i systemu wsparcia o różnym zasięgu. Efektywne podejmowanie tego typu działań wymaga systematycznego poszerzania kompetencji wychowawczych osób dorosłych pracujących z młodzieżą.  

W związku z powyższym przy opracowywaniu Falochronu opierano się m.in. na danych odnoszących się do sytuacji młodzieży na Śląsku pochodzące z raportów KWP dotyczących rozpoznania i działań profilaktycznych Śląskiej Policji w zakresie  zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych w województwie śląskim.  Wykorzystano również analizy badawcze zachowań problemowych młodzieży prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Środowiska wielkomiejskie w Polsce (duże miasta takie jak Warszawa, Wrocław czy Katowice) mają zbliżoną  charakterystykę czynników ryzyka i innych zagrożeń dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi.  

Badania uwzględniły trzy grupy czynników związanych ze środowiskiem: czynniki rodzinne, rówieśnicze i związane z otoczeniem szkolnym i sąsiedzkim.  

Skupiały się one głównie na identyfikacji czynników chroniących, które wspierają prawidłowy rozwój i kompensują bądź redukują wpływ czynników ryzyka oraz wiążą się z osłabieniem zachowań problemowych. Zgodnie z koncepcją resilience, czynniki chroniące odgrywają kluczową rolę w procesie pozytywnego rozwoju nastolatków narażonych na przeciwności losu. Zwłaszcza wyodrębnienie czynników chroniących jest niezwykle ważne w celu określenia obszarów i cech, które należałoby wzmacniać u młodych ludzi i nad nimi pracować, aby zmniejszyć występowanie zachowań problemowych.  

Założenia, cele, strategia. 

Celem Falochronu jest przede wszystkim integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z elementów Falochronu jest również podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo – profilaktycznych nauczycieli zaangażowanych w takie działania na terenie szkół i placówek. Podejmowane działania w tym obszarze mają być zakończone stworzeniem Szkolnych Falochronów, które otoczą młodego człowieka siecią wsparcia.