REKRUTACJA 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    

    Prezentacja kierunków kształcenia 

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁACZNIKU W PLIKACH DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

1. Ilość oddziałów w danym roku szkolnym uzależniona jest od ilości kandydatów do klas pierwszych i uzgodniona jest z organem prowadzącym.

2. Podstawą zakwalifikowania kandydata do technikum jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4  im. Królowej Jadwigi w Jaworznie planowany jest nabór do Technikum nr 4  następująco:

Technikum nr 4  -  zawód

Liczba oddziałów

Technik ekonomista

 z innowacją prawno- finansową 

1 oddział

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

z innowacją: Dietetyka dla zdrowia i kondycji

oraz

dodatkową umiejętnością zawodową: Barista - profesjonalne parzenie kawy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

z innowacją: Dietetyka dla zdrowia i kondycji

oraz

dodatkową umiejętnością zawodową: Barista - profesjonalne parzenie kawy

1 oddział

 

Technik hotelarstwa

z innowacją: Event manager

1 oddział

 

Technik organizacji turystyki

z innowacją: Steward/stewardessa. Zadania personelu pokładowego

4. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych Technikum nr 4 decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I Technikum nr 4
na rok szkolny 2021/2022.

  

l.p.

Nazwa etapu

 Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.      

Nabór elektroniczny: wprowadzanie podań przez Internet oraz

składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.

Logujesz się do systemu i elektronicznie wybierasz Technikum nr 4 oraz kierunek kształcenia/zawód.

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:  wydruk wygenerowanego dokumentu
z systemu elektronicznego
wraz z dokumentami, które są już 
w posiadaniu ucznia.

 

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca

2021 r.

do godz. 15.00

 

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

2.      

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

 

3.      

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

4.      

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 14 lipca 2021 r.

 

5 sierpnia 2021 r.

5.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

      22 lipca 2021 r.

godz. 10.00

 16 sierpnia 2021 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Kandydat dołącza wymagane dokumenty – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. *

  

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

 

 od 17 sierpnia 2021

r. do 20 sierpnia

2021 r. do godz.

15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i listy kandydatów nieprzyjętych.

 2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

 

23 sierpnia 2021 r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 2 sierpnia 2021 r.

 23 sierpnia 2021 r

9.

Opublikowanie przez Śląskiego  Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

do 24 sierpnia 2021 r.

1.      

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

do 26 sierpnia 2021 r.

2.      

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.      

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania

odmowy przyjęcia

4.      

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do

dyrektora szkoły

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

Pliki do pobrania