Ważne informacje dla kandydatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2024

do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia dotyczące BADAŃ LEKARSKICH:

➢ Każdy  kandydat do Technikum nr  4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 otrzyma z naszej szkoły skierowanie na badania lekarskie, celem wydania przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

➢ Informujemy, że bezpłatne badania kandydatów do Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 będą przeprowadzane:

 WOMP DKD w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a,

➢ W celu wykonania badańktóre będą wykonywane w przychodni WOMP w Sosnowcu przy ul. Staszica 44anależy bezwzględnie ustalić termin badania przez terminarz zamieszczony na stronie internetowej  www.womp.info

Brak rejestracji telefonicznej !

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach  przekazał dokumenty do uzupełnienia przez ucznia i opiekuna prawnego, które należy okazać w dniu badania (wszystkie dokumenty wypisane i czytelnie podpisane).

W dniu badania badany musi posiadać:

1. uzupełnione w/w dokumenty,
2. dokument tożsamości ze zdjęciem,
3. skierowanie (ze szkoły)  na badanie,

Brak spełnienia wymienionych warunków tj. posiadania uzupełnionych druków skutkować będzie niepodjęciem badania w WOMP w Sosnowcu

➢ Imienne skierowanie na badanie lekarskie należy odebrać w szkole (po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych – dn. 12.07.2024 r.

 

 

➢ WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE :

 

Kandydaci na kierunki:

Technikum: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum: Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I Stopnia : KUCHARZ

NAJPIERW (PRZED WIZYTĄ U LEKARZA MEDYCYNY PRACY) obowiązani  są wyrobić  książeczkę zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczkę sanepidowską/ badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych).

➢ Książeczka sanepidowska (orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych) jest ważnym dokumentem potwierdzającym brak obecności pałeczek określonych bakterii w ciele człowieka. Książeczka jest obowiązkowa dla osób, które wykonują zawody wymagające kontaktu z żywnością i wodą. 
➢ W celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej niezbędna jest wizyta w sanepidzie lub dowolnym laboratorium  w celu wykonania badania. Książeczka ma być gwarancją, że osoba, która ma kontakt np. z żywnością, nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B lub C, jak też pałeczkami Shigella i Salmonella. Wykonywane badania pozwalają również stwierdzić nosicielstwo prątków gruźlicy oraz innych czynników chorobotwórczych.  Na wynik badania oczekuje się ok. 14 dni. 
➢ Koszty badania i wyrobienia książeczki sanepidowskiejponosi kandydat/rodzic
➢ Po otrzymaniu wyników badań należy się udać do lekarza medycyny pracy wraz ze skierowaniem oraz pozostałą dokumentacją.  

 NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRATARIATU SZKOŁY SKOMPLETOWANĄ DOKUMENTACJĘ:

1. Orzeczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia nauki w danym zawodzie.
2. Książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (jeśli dotyczy).